Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2014-06-04  

ELARD konferencija " BIVP aušra"

Gegužės 28 d. Briuselyje vyko ELARD organizuota konferencija „ BIVP aušra“. Dabartinis Elard prezidentas p. Radim Šrsen yra iš Čekijos, taigi ir konferencija vyko Čekijos Respublikos atstovybėje.  Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 20 šalių atstovų .

Visi laukė naujienų iš EK  Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato – nusivilti niekam neteko. Pagrindinį pranešimą „ LEADER naujos BŽŪP dalis“ skaitė p. Karolina Jasinska- Muhleck. Savo pranešime ji apžvelgė esamą situaciją šalyse: bendros taisyklės jau patvirtintos bei pasirašyti partnerystės susitarimai.  Ji taip pat pabrėžė, jog tik ¼ šalių pateikė kaimo plėtros programas, o programų priėmimas pratęstas iki 2014 liepos 22 d.  Buvo labai įdomu sužinoti, kokios pagrindinės Leader pamokos jau yra išmoktos iš ankstesnio periodo,  buvo pasimokyta iš: LEADER nelankstumo naudojant BIVP, ribotos strategijų kokybės, limituotų  VVG gebėjimų parengti ir įgyvendinti VPS , skirtingų dalyvaujančių šalių neapibrėžtų atsakomybių, riboto dalyvavimo lygis ir mažo privataus sektoriaus įsitraukimo.

O kas gi naujo laukia mūsų naujame periode? Pirmiausia EK mato VPS kaip pagrindinę priemonę, siekiant patenkinti pagrindinius tikslus vietos lygmeniu. Siekiama strategijas atjungti  nuo kaimo plėtros priemonių, taip pat aiškiai apibrėžti VPS elementų nuostatas, parengti būtiniausias užduotis VVG, teikti didesnį dėmesį animacijai ir gebėjimų stiprinimui , stiprinti privataus sektoriaus dalyvavimą partnerystėse,  sukurti kelių fondų finansuojamas strategijas. Taip pat naujame periode numatoma: supaprastinti išlaidas , skatinti didesnį gyventojų įsitraukimą, specialiai parengti kaimo vietovių apibrėžimus, supaprastinti tarptautinį bendradarbiavimą, EŽŪFKP paramos norma LEADER iki 80% (90%) , EŽŪFKP minimali 5% parama LEADER. Norint pasiekti ženklią pridėtinę vertę Leader reikia:

  • pasirinkti lankstų ir atvirą požiūrį, kuris atitiktų vietos poreikius,
  •  papildomas taisykles sumažinti iki minimumo,
  • remti gebėjimų stiprinimą  visais įgyvendinimo lygmenimis,
  • tinkamai paskirstyti užduotis, sumažinti visiems administracinę naštą ;
  • suteikti erdvės inovacijoms;
  • turi būti užtikrintas bendras nacionalinis finansavimas ;
  • įvertinti tiekimo sistemos efektyvumą.

Sekantis pranešėjas p. Paul Soto iš FARNET( žuvininkystės tinklo) pristatė kaip reiktų naudotis ką tik išleistomis BIVP taisyklėmis. Savo pranešime jis pažymėjo, jog BIVP tai nėra daugiafondis finansavimas, tai yra pagerintas senasis LEADER. Jis priminė audito ataskaitą , kurioje sakoma:"Vietos strategijos turėtų būti LEADER širdis" .... bet daugelis stategijų yra tik " šiek tiek daugiau nei paraiškos NMA finansuoti" ... "tikslai nėra specifiniai, išmatuojami arba pasiekiami per nustatytą laiko tarpą". Todėl siekiant pagerinti Leader atsiranda  "BIVP strategija, kurioje turi būti bent šie elementai ... c) tikslų hierarchija, įskaitant įvertinamus tikslus, našumą arba rezultatus ". Turi būti tikrai tikslų hierarchija, o ne pageidavimų sąrašas. , taip pat prioritetai  ir  tikslai, dėl kurių susitarta su bendruomene, kur BIVP turėtų didžiausią poveikį. Bet kaip gali būti strategija sutelkta ir lanksti? Kaip reaguoti į riziką ir pokyčius? Žinoma, BIVP strategija turėtų apimti bent jau du fondus.

Konferencijos antroji dalis buvo paskirta gerųjų LEADER pavyzdžių pristatymui. Čekijos respublikos Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos atstovas pristatė, jog Čekijoje 2007-2013 m. buvo112 VVG, kurie įgyvendino 181 projektą( 140- tarpteritorinių ir 41 tarptautinį). Tam buvo skirta 202 mln. Eur, išmokėta-158 mln. Eur. Daugiausia įgyvendinimo laikotarpyje  per  vietos plėtros strategijas buvo projektų, kurie apėmė šias sritis: pagrindinės paslaugos ekonomikai ir kaimo gyventojams , kaimo atnaujinimas ir plėtra, kaimo kultūros paveldo išsaugojimas ir modernizavimas, turizmo veiklos skatinimas, parama kuriant ir plėtojant mikroįmones. Bendradarbiavimo projektuose  daugiausia buvo susitelkta į: vietinių produktų ženklinimą, vietinį folklorą, papročius, mažų kultūros paveldo objektų  kartografavimo ir restauravimo darbus, sukurti turistinius maršrutus. Įgūdžių įgijimui, animacijai  ir įgyvendinimui buvo patvirtintos  59 VVG.

 2014-2020 m. laikotarpiu Čekijoje bus visiškai kitokia VPS administravimo sistema, BIVP įgyvendinimui yra skiriama 5 % 2014-2020 KPP biudžeto, veiks 175 VVG , apims 72 % visų kaimo gyvenotojų, bus skirta apie 777 mln EUR iš  ESF. Numatomas biudžetas vienai VVG- 4.44 mln. Eur. Teritorinė apimtis VVG yra nuo 10,000 iki 100,000 gyventojų. VVG bus suteikta galimybė turėti BIVP fondą administravimui ir animacijai , max iki 25 % įgyvendinat BIVP strategiją. Čekai tikisi visas VVG strategijas patvirtinti iki 2015 m. rudens.

Suomijos gerąją patirtį pristatė p. Petri Rinne . Suomijos teritorija yra  338 145 km², populiacija 5.3 mln gyventojų, labai retai apgyvendinta  (vidutiniškai17,5 gyventojų/ km²; Laplandijoje mažiau nei 2 gyventojai / km²), labai kaimiškas kraštas -90% visos teritorijos yra kaimiškia ir  40%  populiacijos gyvena kaimo teritorijoje.

Suomijoje jau 1960s prasidėjo kardinalūs pokyčiai kaimo vietovėse, tai paskatino didelė migracija iš kaimo vietovių į miestus ir Švediją, silpnas paslaugų sektorius kaimo vietovėse. Kaimų judėjimas sustiprėjo1970s reaguodamas į kaimo vietovių pokyčius, vietose žmonės tapo aktyvesni ir ieškojo sprendimų kaip patenkinti savo poreikius vietose, gyvybingos ir aktyvios bendruomenės išgyveno, vietos kooperacija sustiprėjo ir atvėrė kelią BIVP.

1995-1999 m.programiniu periodu  Suomijoje1996 m. - veikė 22 LeaderII grupės, užėmė 1/3 kaimo teritorijos, 1997m - 26 POMo ( Nacionaliniais pinigais finansuojama VVG) grupės ir 48 VVG kurios apėmė 2/3 teritorijos.  2000-2006 m. Progaminiu periodu veikė: 25 Leader+ VVG( apėmė 40% teritorijos), 7 POMO+ grupės(apėmė 10% teritorijos) ir 26 Alma grupės (apėmė 50% teritorijos). 2007-2013 m. Progaminiu periodu veikė 56 VVG ir 8 ŽVVG. Suomijos Leader principai yra šie:VVG registruota kaip kaimo plėtros plėtros asocoacija, kuri yra atvira visiems, nariai VVG taryboje atstovauja po lygiai t.y. po 1/3: savivaldybės atstovai, asocijacijos ir verslas bei kaimo gyventojai. Savivaldybės VVG teritorijoje turi padengti 20% viso viešojo finansavimo. LEADER kaip ašis buvo naudojama visoje 2007-2013 m. KPP. Vidutiniškai VVG Suomijoje apima 7 savivaldybes , apie 45 000 gyventojų, VVG administracijoje dirba 1,5-2 žmonės, valdo nuo 2,5 iki 6,8 mln eur, privatus finansavimas sudaro 35 % viso finansavimo. VVG vieno projekto vertė yra apie 24 000 eur. 2007-2013 m. vienos VVG buvo įgyvendinta 177 projektai. Tam skirta 4,3 mln. Eur. Net 28 % visų įgyvendintų projektų buvo skirta naujoms technologijoms įsisavinti, 23%- pelningumui padidinti,  21%- turizmui, 21%- reklamai ir produkto kokybės gerinimui, 3 %- jaunimo įsitraukimui, 3%- tarptautiniams projektams, 2%- akvakultūrai.

Vengrijos LEADER patirtį pristatė Vengrijos kaimo plėtros ministerijos atstovė p. Anna Parizan. Vengrijoje LEADER lyginant su praėjusiu laikotarpiu 2014-2020 m. yra skiriama žymiai  mažiau,  tačiau Vengrijos žemdirbių  tiesioginės išmokos ženkliai padidėjo.

2014-2020 m. periodo kaimo teritorijos apibūdinimas Vengrijoje pasikeitė. Dabar Vengrijoje yra: gyvenvietės su mažiau nei 10.000 gyventojų (bus 3007 gyvenvietės, apimančios  3,97 mln. gyventojų, 75 775 km2), populiacijos tankumas mažesnis nei 120 gyventojų /km2 (dar  35 gyvenvietės, apimančios   591 410 mln gyventojų, 7007 km2). Vengrijoje  2007-2013 m. buvo 96 VVG. Numatoma,  jog šį periodą bus110 VVG, kurioms bus skirta 170 mln. Eur ( 2007-2013 m. periodu buvo skirta 272 mln. )i r apims 4.5 mln. gyventojų.  2014-2020m.periodu  nebus naudojamas BIVP kaimo teritorijoje, tik miestuose  Šiuo metu Vengrijos vyriausybė dar neapsisprendė dėl 2014-2020m KPP tai planuoti ką nors yra labai sunku. Todėl Vengrijos kaimo plėtros ministerija planuoja mokymus temomis:  VPS kūrimas, bendruomenių mobilizacija ir pan.

Švedijos Leader yra multifondinis , įtraukti visi 4 fondai.  BIVP naudojamas kartu su  Leader metodu.  2 mlrd Švedijos kronų bus skiriama VPS įgyvendinmui( 2017-2013 m. buvo skirta 2, 39 mlrd. SEK). Visas dėmesys VPS bus skiriamas remti mažus verslus. Taip pat numatoma daugelio VPS įgyvendinimo procedūrų supaprastinimas. VVG taryboje dalyvaus Švedijos žemės ūkio tarybos atstovai vietoje savivaldybių administracijos atstovų. VVG teritorijoje gali buti iki 150 000 gyventojų . Švedijos žemės ūkio taryba,  tai atsakingų institucijų pareigūnai, kuriuos apjungia visi keturi fondai. 

Švedijoje jau prasidėjo VPS atranka nuo gegužės 23 d. Galima teikti paraišką ir tikėtis rugsėjo mėn  gauti strategijos kūrimui apie 20 000-30000 eur.  Strategijos turi būti pateiktos vertinimui iki gruodžio 1 d. , o 2015 m. kovą- balandį jau vyks strategijų atranka . Kitų metų birželio mėn jau bus aišku, kurios terirorijos tampa LEADER teritorijos.

Tai tiek žinių ir įspūdžių iš konferencijos.

Guoda Burokienė- LKBS pirmininkė

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.