Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas
2015-04-02  

Bendruomenių renginys, sušvitęs naujais akcentais

Dinamiško Zyplių dvaro sodybos gyvenimo trauka jau nieką nebestebina čia nuolat vykstančiais renginiais: jaukios estetiškos erdvės tiesiog šaukte šaukiasi jose pabuvoti, pamatyti, puikioje aplinkoje atgaivinti sielą ir protą. Į tokį atgaivos forumą – Šakių rajono bendruiomenių mugę pavadinimu ,,Bendruomeniškumo veiklų horizontai“ kovo 27 d. rinkosi visos Šakių krašto bendruomenės. Renginys vyko po svetingu Zanavykų muziejaus stogu. Bendruomenių forumo tiklsai buvo gana apimlūs: jais buvo siekiame aprėpti dabartiniu metu vis ryškiau iškylančius pagrindinius klausimus, suijusius su bendruomeniniu verslu. O tų klausimų, žinoma, nemažai, ir į juo atsakyti buvo pasitelktos kompetentingos pajėgos.

Pirmoji renginio dalis buvo skirta renginio dalyvių, svečių ir prelegentų pristatymui bei teorinių klausimų nagrinėjimui. Publikos susirinko tikrai nemažas skaičius: pagrindinė masė buvo asocijuotų rajono bendruomenių centrų atstovai. Juos gražiai papildė kitos organizacijos: Šakių sporto klubas ,,Audra“, Šakių krašto VVG, jaunimo asociacija ,,Apskritas stalas“, Kudirkos Naumiesčio jaunimo organizacija ,,Išmanus jaunimas“, rajono verslininkai. Renginio vyksmą nušviesti buvo pasirengę kaip visada jautrūs visiems mūsų gyvenimo įvykiams dviejų rajoninių laikraščių - ,,Draugo“ ir ,,Valsčiaus“ - atstovai.

Renginio pradžią paskelbė jo vedančioji Onutė Rakauskienė, pasidžiaugdama gražiais bendruomenių pasiekimais, vis plačiau ir tampriau bendrystėje susiejančiais mūsų žalio krašto žmones ir skatinančiais ieškoti naujų veiklos horizontų. Pasidžiaugti bendruomenių renginiu ir pasveikinti bendruomeniečius atvyko kaip visada visur suspėjantis rajono meras Juozas Bertašius. Jo sveikinimas buvo lakoniškas žodžiais, talpus mintimi. Visiems buvo malonu išgirsti patikinimą, kad ir šią savo darbo kadenciją ( meru išrinktas ketvirtą kartą) bendruomenių veikloms jis, kaip ir anksčiau būdavo, pasiūlė savo partnerystę ir pažadėjo, kad joms visada bus atidus. Merą su gėlių puokšte visų bendruomeniečių vardu ir pavedimu pasveikino Šakių bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė, dėkodama už tai, kad bendruomenės visuose savo darbuose gali būti užtikrintos rajono savivaldybės parama ir projektų kofinansavimu, kas tikrai prisideda prie rajono veido kaitos.

Aktualiausuia renginio dalis - dalykinė konferencija, kurios metu buvo susipažįstama ne tik su veiklų pasiekimais, bet ir su ateityje laukiančiomis jų kryptimis. Šią renginio dalį savo pasisakymu pradėjo Laimina Auštrienė, Šakių BCA tarybos narė. Jos pasisakymo pagrindinė kryptis – Šakių krašto bendruomeninio verslo pristatymas. Prielaidas verslams pradėti ir paskatas jiems plėstis sudarė ES paramos LEADER programos 2007-2013 m. investicinis laikotarpis. Tuo per Šakių VVG pasinaudojo didžioji pretendentų į verslą dalis – 6 rajono beendruomenės ir Bendruomenių centrų asociacija. Dabar rajone verslaujančių bendruomenių priskaičiuojama 10 ir dar 2 pasiruošusios tai pradėti artimiausiu laiku. O pats Šakių rajonas yra tarp tų, kuriuose bendruomeninis verslas nors ir nedrąsiai, bet gražiai ir viltingai leidžia savo šaknis.

Reikšmingas pranešimas buvo renginio viešnios Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) pirmininkės Guodos Burokienės, pastaruoju laiku ypač aktyviai bendradarbiaujančios su Lietuvos žemės ūkio ministerija, pranešimas. Jo tema ,,Iššūkiai bendruomenėms 2014-2020 metais“. Prelegentė primygtinai akcentavo, kad naujasis investicinis laikotarpis - darbo vietų per verslą kūrimo laikotarpis, todėl reikia atsakingai paruošti jo viziją, tam pasitelkiant kuo daugiau aktyvių bendruomeniečių, kad jų mintys taptų naujo investicinio laikotarpio dokumentų pagrindu, o vėliau – darbais. Bendruomenės savo ruožtu turi atkakliai ieškoti, kaip užsidirbti pinigų patalpų išlaikymui, įvairioms kitoms bendruomeninėms reikmėms. Šiuos klausimus kaip tik reikėtų spręsti per verslavimo plėtrą. Kaimo bendruomenių judėjimas prasidėjo 1994m. nuo 1 bendruomenės. 2000 m. jų buvo 29, 2003 m.-745, 2013 m. -1721 bendruomenė. Atitinkamai augo ir 2005 m. LR Seimo patvirtinta Valstybės parama kaimo bendruomenėms, kuri tais metais tebuvo tik 3 mln. Tačiau, tarkim, per 2007-2013 m. investicinų laikotarpį per VVG skirta 460 mln.Lt. ir 99 % šios sumos atiteko kaimo vietovėms. Vietos projektų vykdytojai pasiskirsto taip: 61% - NVO ( nevyriausybinės organizacijos), 36 % savivaldybes ir kitos biudžetinės įstaigos, 3 % verslas. Taigi ir rūpestis tolimesne kaimo kaita gula ant kaimo bendruomenių pečių, nepaisant net gresiančių iššūkių. O jie būtų maždaug tokie: KBO lyderių nuovargis; žmonių abejingumas; jaunimo ,,įnorinimas“; plius visa, kas jau praeita prieš 5 metus. Išeitis – nenuleisti rankų ir siekti savo siekių įgyvendinimo, nes tik vietos aktyvas gali pakeisti savo gyvenamąją aplinką per jos žmones.

Daug konkrečios informacijos apie bendruomenių verslavimo galimybes pateikė kita renginio viešnia, Tradicinių amatų meistrė Sigita Grigaliūnienė. Jos aptarta tema ,,Tradicinių amatų sertifikavimo teisiniai aspektai“. Tai buvo talpus, konkretus ir skatinantis pranešimas, kaip galima išsaugoti didžiuosius mūsų krašto turtus - tautinį jo paveldą, kurio turime tikrai nemažą įvairovę. Ragino to siekti, tarkim, taip, kaip 2013-2014 m. tai padarė Sudargo bendruomenės centras, patnerystės pagrindais dalyvavęs Šakių verslo informacijos centro projekte, skirtame amatų mokymui ,,Bendruomenės verslumo skatinimas ir turistų pritraukimas tradicinių amatų pagalba“.Ši bendruomenė sugebėjo suburti virš dviejų dešimčių daugiadienio seminaro, vedamo Sigitos Grigaliūnienės, klausytojų būrelį ir mokėsi kelių amatų. Reikšmingiausias tarp jų buvo seno senutėlio Sudarge įsitvirtinusio konditerinių meduoliukų – baravykų kepimo amatas. Bendruomenės pastangomis buvo atsekta ir bent šimtu metų patvirtinta šiame krašte buvusi meduolinių grybukų kepimo tradicija. Daugiau kaip prieš trisdešimt metų kepėjų kepėjos Marijos Janušaitienės iniciatyva Sudargo konditerės buvo susutelktos į edukacinį verslių kepėjų klubą ,,Sudargo baravykas‘‘. Didelis klubo vadovės nuopelnas ir tikslas yra tas, kad su meile ir be pavydo savo pasiekimų paslaptis - receptūrą ir patyrimą – ji stengėsi ir tebesistengia perduoti kitoms kepėjų kartoms, ypaš jaunoms, kaip vertingą šį kraštą reprezentuojantį dalyką. Visos šio klubo dalyvės yra Sudargo bendruomenės centro narės, todėl bendruomenei buvo svarbu siekti ir padėti, kad jų saugomas ir propaguojamas vietovės paveldas turėtų savo patvirtinimą – Tautinio paveldo produkto sertifikatą. Prelegentė S.Grigaliūnienė, bedruomenei padėjusi pasiekti tokio iškilaus tikslo, savo paasisakyme visus kvietė branginti ir išlaikyti savo krašto tradicijas ir siekti tų tradicijų patvirtinimo dokumentais. Tuo labiau, kad ne vien baravykai po verslumo mokymų seminaro parodo Sudargo bendruomenės verslumo kryptis: seminaro metu keturių kartų bitininkų Žilaičių šeimos ststovai pateikė savo idėją – dekoratyvių žvakių gamybą su Sudargo simbolikos elementais, o užsiėmimų metu šiam gaminiui buvo sukurtas maketas. Tas gaminys - iš tikro bičių vaško, kuriam žiedadulkes darbštūs vabalėliai renka natūraliose panemunių pievose ir ganyklose. Tokių žvakių gamybą, tik su Slavikų simboliais, seminaro metu įsisavino ir Slavikų bendruomenės pirmininkė Renata Baltrušaitienė. Taigi panemunių ir pašešupių kraštas dar pasipildė gražiu verslavimo akcentu.

Aktualiomis mintimis ir žiniomis su forumo dalyviais dalinosi Šakių maisto veterinarijos tarnybos viršininkas Alfonsas Kasiliauskas. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad verslas, susijęs su maisto produktų gamyba, turi būti apsaugotas nuo bet kokio pažeidimo. Tačiau jo imdamiesi žmonės kartais perdėtai baimimasi kai kurių biurokratinių trukdžių. Dėl tos priežasties Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, kreioėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl susidariusių aplinkybių išsiaiškinimo. Šių institucijų bendradarbiavimo rezultatas yra tas, kad artimiausiu metu bus parengtos Geros higienos praktikos taisyklės kaimo bendruomenėms. ,,VMVT pateiks LKBS informaciją apie maisto produktų, gaminamų ir tiekiamų mažais kiekiasi vietinei rinkai, higienos reikalavimus “( Citata iš VMVT dokumento Nr.36-(1.19)-786, 2015-03-27). Savo ruožtu tarnybos viršininkas ragino bendruomenes aktyviai įsijungti į kaimo verslų plėtrą ir, žinoma, paisyti tų reikalavimų, kurie, verslo imantis, laukia.

Bendruomenėms pradedant verslus, jų lauks ir finansinių klausimų sprendimai. Pagrindinius ne pelno siekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumus aptarė LKBS finansininkė Virginija Šetkienė.

O toliau - pietų pertrauka. Po jos – Bendruomeninio verslo pasiekimų paroda – mugė, kurioje tikrai buvo verta pasidairyti ir įvertinti, kokiais pasiekimais galima pasidžiaugti. Taigi - mugė. Joje ne tik pasidairyti, o ir įsigyti galima. Mugėje panoro dalyvauti 10 bendruomenių centrų.: Briedžių, Gerdžiūnų, Girėnų, Kriūkų, Lukšių. Mikytų, Sudargo, Tarpučių, Ritinių, Lekėčių. Visos bendruomenės savo ekspozicijoms turėjo stalus ir kiekvienas iš jų kiek galima įmantriau, išradingiau rodė savo veidą. Tačiau visus juos jungė bendra idėja: tarp visų eksponatų ryškiausiai turėjo švytėti bendruomenės verslo pristatymas.

Taigi ką pamatėme?

Briedžiai eksponavo grybukus ir margučius; Gerdžiūnai pristatė malkų kapojimo paslaugos pardavimą; Girėnai – akį traukiančius tapybos ant šilko dirbinius; Kriūkai – meniškus logotipus ir jų gamybos įvairovę; Lukšiai – moteris masinančias estetiškas riešines ir kojines; Mikytai – vingrų nėrinių, mezginių, kilimėlių margumyną; Sudargas- meduolinius baravykus, neprastus, sertifikuotus; skanius keksiukus, dekoratyvias bičių vaško žvakes su Sudargo simboliais; muiliukus ir vąšeliu nunertų gėlių bei kilimėlių; Tarpučiai – užpiltines, įtrintines, džiovintus vaisius ir vaistingus augalus: džemus ir vaistingas bei sveikatingas uogienes; Ritiniai – sūrius, sūrius!, kas jų nežino, kas apie juos negirdėjo, kas nusipirkti nenorėjo; Lekėčiai - muilą ir hidrolatus ( kosmetinį gėlių ir augalų vandenį).

Geras buvo dalykinis pabendravimas, gera paroda, gera mugė! Pirmoje renginio dalyje visi susikaupė prie žinių – paties vertingiausio turto. Antroje – išlaisvino savo fantaziją ieškojimams per pažinimą, o ir įsigyti galėjo tokių dalykų, kurių bet kur nenusipirksi. Vienas iš jų čia dar nebuvo aptartas: tai pabuvimas šiltoje bendrystėje, kurią kiekvienas renginio metu pajuto ir ja džiaugėsi. Apibendrinti visa tai norisi Guodos Burokienės žodžiais: ,, Geriausias būdas šnekėti su kaimo žmonėmis iš širdies į širdį. Ir tik paprastas dialogas ir kompromisai...padės pasiekti geriausių rezultatų. Ir aišku – kūrybingas darbas, darbas ir dar kartą darbas gali Jūsų svajones paversti tikrove“.

Šakių bendruomenių centrų asociacijos informacija

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.