Į pradžią
Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjunga
Į pradžią Svetainės žemelapis El. paštas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

Įmonės kodas: 195745792

Teisinis statusas: Asociacija


Registracijos adresas: K. Donelaičio g. 2
LT-44213 Kaunas

Buveinės adresas: Žemaičių g. 31-313, LT-44175 Kaunas


El. paštas: lkbsajunga@gmail.com

 

 Pirmininkė Virginija Šetkienė,

tel. (+370) 610 64152

  

2011-07-04  

Nacionalinis bendruomenių konkursas „Tikime laisve"

2010 m. organizuotas Nacionalinis bendruomenių konkursas „Tikime laisve“, skirtas sutelkti visuomenę, skatinti pilietiškumą ir bendruomeniškumą, sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo. Paraiškas dalyvauti konkurse pateikė 91 bendruomenė iš visos Lietuvos. Komisijos ir visuomenės balsais buvo išrinktos ir apdovanotos trys ilgalaikę, išliekamosios vertės veiklą vykdančios, reikšmingų veiklos rezultatų pasiekusios bendruomenės. Nacionalinis bendruomenių konkursas „Tikime laisve“ parodė, kad bendruomeniškumas mums vis dar yra svarbi vertybė, kad Lietuvos žmonėms netrūksta tikėjimo ir pasitikėjimo vieni kitais ir savo šalimi.

Idėja „Tikime laisve“ gyvuoja toliau. Šiais, 2011 m., organizuojamas nacionalinis bendruomenių konkursas suteiks galimybę Lietuvos žmonėms pademonstruoti savanoriškos veiklos iniciatyvas, supažindinti su reikšmingais ir svarbiais darbais, kuriuos galima nuveikti vieningai susitelkus drauge. Konkurso metu bus išrinktos trys pačios aktyviausios, kūrybingiausios bendruomenės, savo idėjomis ir darbais prisidėjusios prie mūsų valstybės stiprinimo.

Konkurso globėjas – Ministras Pirmininkas A. Kubilius. Partneriai – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

 

 

NACIONALINIO BENDRUOMENIŲ KONKURSO„TIKIME LAISVE“

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

                      1. Nacionalinio bendruomenių konkurso „Tikime laisve“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus ir uždavinius, sąlygas, eigą ir vertinimo kriterijus.

                      2. Konkurso iniciatorius – Ministro Pirmininko tarnyba. Konkursą organizuoja Lietuvos liaudies kultūros centras. Partneriai – Užsienio reikalų ministerija, Socialinių reikalų ir darbo ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga. 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Konkurso tikslas – sutelkti visuomenę, skatinti pilietiškumą, suteikti galimybes Lietuvos žmonėms pademonstruoti bendruomeniškumo  ir  savanoriškos veiklos pavyzdžius.

5.      Konkurso uždaviniai:

5.1. Išaiškinti aktyviausias, kūrybingiausias bendruomenes.

5.2. Stiprinti ir motyvuoti bendruomenes. 

III. KONKURSO SĄLYGOS 

6. Konkurse gali dalyvauti bendruomeninės organizacijos, bendruomenių centrai, nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybė arba savivaldybė) bei religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau – bendruomenės).

7. Konkurso dalyviai varžysis dėl specialių nominacijų, atspindinčių nacionalinio bendruomenių konkurso idėją pagal šias temas:

7.1. Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.

7.2. Už savanorystės plėtojimą.

7.3. Už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų išsaugojimą ir sklaidą. 

8. Nominacijai „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ teiktina šio pobūdžio veikla:

Saugios, patogios aplinkos gyventi ir dirbti, gyvenamosios vietovės infrastruktūros kūrimas išsaugant ar atkuriant tradicinį kraštovaizdį, darbo vietų sukūrimas.

Istorinės atminties išsaugojimas  - istorinių vietų, įvykių įamžinimas, tvarkymo darbai. 

9. Nominacijai „Už savanorystės plėtojimą“ teiktina šio pobūdžio veikla:

Savanoriška veikla su socialinės atskirties grupėmis (pvz. pagalba neįgaliesiems, pagyvenusio amžiaus žmonėms, vaikams), slauga, švietėjiška ir socialinė veikla, pagalbos grupės.

Savanorystės idėjų sklaida vietos bendruomenėje, savanoriškos veiklos projektų organizavimas (ypač įtraukiant ne vien savo bendruomenės narius). 

10. Nominacijai „Už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų išsaugojimą ir sklaidą“ tinkanti veikla:

Kultūrinės veiklos puoselėjimas, renginių, kultūrinių akcijų organizavimas.

Meno kolektyvų sukūrimas, bendruomenės subūrimas meninei kūrybinei veiklai.

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

11. Svarbiausias konkurso dalyvių vertinimo kriterijus – pasiekti reikšmingi veiklos rezultatai, visuminė, ilgalaikė, išliekamąją vertę turinti, telkianti veikla (ne  atskiri projektai, vienkartinės akcijos).

12. Veiklos tęstinumas (trunka ne mažesnį kaip 3 metų laikotarpį).

13. Kuo didesnis gyventojų, asmenų aktyviai dalyvaujančių bendruomenės, organizacijos, sambūrio veikloje procentas.

14. Kuo didesnis gyventojų, asmenų, kuriems ši veikla yra reikšminga, į kuriuos ji nukreipta, daro jiems įtaką, skaičius.

15. Įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus ir socialinės atskirties (neįgalieji, vienišieji, priklausomybės grupės ir pan.) grupių įtraukimas į bendruomenės veiklą.

16. Parengtų projektų, skirtų idėjai (-oms) įgyvendinti skaičius, gautų, surinktų lėšų kiekis. 

V. VERTINIMO EIGA IR APDOVANOJIMAI 

17. Konkurso dalyviai bus vertinami 3 etapais:

I etapas. Atranka pagal pateiktą veiklos aprašymą (1 priedas – anketa).

II etapas. Įvertinimas, remiantis papildomai pateikta iliustracine medžiaga, apžiūra vietose, ir trijų pretendentų kiekvienai nominacijai atranka.

III etapas. 3 laureatų išrinkimas iš trijų kiekvienos nominacijos pretendentų vertinimo komisijos ir visuomenės balsavimu.

18. Trys konkursą laimėjusios bendruomenės apdovanojamos atminimo dovana ir pinigine premija. Visos bendruomenės, dalyvavusios finale, apdovanojamos atminimo diplomais. 

VI. KONKURSO EIGA IR LAIKAS 

19. Konkurso paskelbimas ir dalyvių registracija:

19.1. 2011 m. birželio mėn. Nacionalinio bendruomenių konkurso paskelbimas. Lietuvos liaudies kultūros centro svetainėje www.llkc.lt skelbiami konkurso nuostatai, dalyvių registracijos ir veiklos aprašymo anketa. 

19.2. Iki liepos 31 d. Konkurso dalyvių registracija: pildomos veiklos aprašymo anketos ir siunčiamos Lietuvos liaudies kultūros centrui (Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124, Vilnius, el. paštas: egle.ladigiene@llkc.lt, faksas: +370 5 261 2607, telefonas pasiteirauti: +370 5 261 4763). Konkurso dalyviai kandidatuoja ir pateikia savo veiklos aprašymą patys, bet prie aprašymo prideda dvi rekomendacijas: gali būti žymių žmonių ar savivaldybės, seniūnijos administracijos atstovų. 

                      20. Konkurso eiga:

                      20.1. Iki rugpjūčio 12 d. Pagal veiklos aprašymus konkurso vykdytojai atlieka kandidatuojančių bendruomenių atranką. Dėl tolesnio dalyvavimo konkurse bendruomenės informuojamos raštu.

20.2. Iki rugsėjo 1 d. Į kitą etapą patekusios bendruomenės pateikia papildomą veiklą pristatančią medžiagą – nuotraukas (iki 30 vnt.)  arba filmuotus dokumentus (iki 1 val.), spaudos atsiliepimus (iki 10 vnt.), registracijos dokumentų, apdovanojimų kopijas, kt.

                      20.3. Iki rugsėjo 15 d. Vertinimo komisija atlieka bendruomenių atranką pagal papildomą iliustracinę medžiagą ir, esant būtinybei, patikrą vietose.

20.4. Iki spalio 1 d. Vertinimo komisija atrenka devynias konkurso finalo dalyves – po 3 bendruomenes, kandidatuojančias vienai iš trijų nominacijų.

20.5. Iki gruodžio 1 d. išrinktos 9 bendruomenės pristatomos žiniasklaidoje: regioninėje ir nacionalinėje spaudoje, radijuje, televizijoje, interneto svetainėse.

Reportažai apie konkursą ir jo dalyvius transliuojami per nacionalinę televiziją.

Vertinimo komisijos ir visuomenės balsais išrenkamos trys laimėjusios bendruomenės.

20.6. Iškilmingas baigiamasis renginys Vilniuje. Skelbiami ir apdovanojami konkurso nugalėtojai.

 

Nacionalinis bendruomenių konkursas

TIKIME LAISVE 

DALYVIO ANKETA 

1. Bendruomenės pavadinimas

(konkurse gali dalyvauti bendruomeninės organizacijos, bendruomenių centrai, nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybė arba savivaldybė) bei religinės bendruomenės ir bendrijos (toliau – Bendruomenės))

tikslus pavadinimas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą: 

2. Bendruomenės adresas (miestas, rajonas, kaimas, g-vė, pašto indeksas):

3. Telefonas, faksas, elektroninis paštas, interneto svetainės adresas:

4. Ar turi juridinį statusą, kada įsiregistravo, registracijos nr.:

5. Bendruomenės pirmininkas, vadovas (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kt.):6. Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, pareigos bendruomenėje, kt.): 7. Kontaktinio asmens adresas, telefonas, elektroninis paštas:

8. Kiek metų bendruomenė veikia realiai:

9. Vietovės/santalkos gyventojų/asmenų skaičius:……….,

  iš jų bendruomenės narių skaičius:………… .

 

10. Į kurią nominaciją pretenduoja (pagal konkurso nuostatų III sk. 7 str.):

11. Veiklos aprašymas (iki 3 kompiuterinių lapų).

   Bendrosios bendruomenės veiklos kryptys, tikslai, uždaviniai.

   Aprašyti bendruomenės veiklą, vykdomą pagal nominacijos veiklų pobūdį.

– Išvardyti ir aprašyti konkrečius darbus, veiklos rezultatus, akcentuojant, kas bendruomenės gyvenime, jos gyvavimo aplinkoje pasikeitė, kokias problemas pavyko išspręsti.

– Apibūdinti, kaip bendruomenė sugebėjo apjungti įvairius socialinius sluoksnius, kokį poveikį jiems turėjo. Nurodyti kiek gyventojų įtraukta į aktyvią veiklą, tarp jų: vaikų iki 16 metų, jaunimo (iki 35 m.), pagyvenusio amžiaus žmonių  (nuo 60 m.), kitų socialinių grupių (išvardyti, nurodyti žmonių skaičių).

  Išvardyti kiek ir kokių parengta projektų, kokiems fondams, kaip jie finansuoti, taip pat paminėti, kokiems darbams kiek gauta lėšų iš kitų šaltinių: 

Projekto pavadinimas

Fondas, finansinis šaltinis

Laikotarpis

Gauta lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anketą užpildęs asmuo _______________________________________________

vardas, pavardė, data, parašas

 Bendruomenės pirmininkas ____________________________________________

vardas, pavardė, data, parašas 

12. Prie anketos pridėti 2 rekomendacijas. 

13. Užpildytas anketas su veiklos aprašymu (3 egzempliorius paštu ir elektroniniu paštu) ir rekomendacijas siųsti:

Nacionalinis bendruomenių konkursas TIKIME LAISVE

Lietuvos liaudies kultūros centras

Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius 

El. paštas: egle.ladigiene@llkc.lt, faksas: +370 5 261 2607,

telefonas pasiteirauti: +370 5 261 4763

 

 

Nacionalinio bendruomenių konkurso

„TIKIME LAISVE“ 

2011 m . Vertinimo komisija 

1.             Guoda Burokienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė

Tel. 8698 11448, lud@zur.lt  

2.             Vytautas V. Landsbergis – poetas, prozininkas, dramaturgas

Tel. 8687 75055, lvytas@takas.lt 

3.             Saulius Liausa – Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius

Tel. 261 1190, 8687 90109, saulius.liausa@llkc.lt 

4.             Marcelijus Martinaitis – poetas, eseistas, vertėjas Tel. 8698 39797 

5.             Nomeda Poderienė – LR vyriausybės Ministro pirmininko tarnybos Komunikacijos departamento Piliečių ir atviros vyriausybės skyriaus patarėja Tel. 219 1816, 8687 44369, N.Poderiene@lrv.lt 

6.             Arūnas Poviliūnas – Socialinių mokslų daktaras (HP), profesorius, Vilniaus Universitetas, Filosofijos fakultetas, Sociologijos katedros vedėjas Tel. 266 76 26,  8 698 27562arunas.poviliunas@fsf.vu   

7.             Veronika Povilionienė – liaudies dainų atlikėja Tel. 8612 66780  

8.             Arimantas Račkauskas – Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas.Tel. 8698 05168, rackus@takas.lt; 

9.             Milda SaudargėSocialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus Vyr. specialistė Tel.  266  8173, milda.saudarge@socmin.lt  

10.           Irena Seliukaitė – LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Tel. 219 3444, 8682 37881, i.seliukaite@lrkm.lt  

 
Atgal   Spausdinti  

© Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Visos teisės saugomos.  Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.